Oi!

Ints Ķergalvis

Izpildītājs:
Ints Ķergalvis
Nosaukums:
Oi!
Dalīties:
Seko jaunumiem:
Pulkstens apst?jas
Tik dzeguze bez ska?as v?l
Ciparus skaita
Bet nepietiek laika

Vi??i saplosa ku?i
Ks veda uz siltaj?m zem?m
Nogremd? dzelm?
Bet nem?kam peld?t

	M?s turamies
	Pie sapl?sta gl?bšanas ri??a
	Ar cer?b?m
	Tikt atpaka? vecaj? krast?

Tik jauki bij st?v?t uz zemes
Un skat?ties t?laj?s zvaigzn?s
Tik jau bij sap?ot
Un zin?t kur nakš?ot

Kur saš??da m?su ku?i
K? burbu?i v?jain? dien?
Brauc jauni un jauni tur ku?i
Un nejaut?s k?ds vai m?k peld?t


Oi, oi, oi...

Hm/ G/ A/ Hm:/
HmHmGA/ Hm/ A/ Hm:/